Ndihma shtetërore i referohet mbështetjes me burime shtetërore, favorizimit
apo ofrimit të lehtësirave, në çfarëdolloj forme për një ndërmarrje
ose sektor të prodhimit, e dhënë nga dhënësi i ndihmës shtetërore.
Dhënës të ndihmës shtetërore janë organet e pushtetit qendror dhe
qeverisjes vendore, si edhe çdo ent tjetër, që vepron në emër të shtetit
dhe është i autorizuar të administrojë  burime shtetërore.
Përfitues i ndihmës shtetërore është çdo ndërmarrje ose individ
që përfiton ndihmë shtetërore, i cili nënkupton çdo person fizik
ose juridik, privat ose publik,
që kryen veprimtari ekonomike.

më shumë>>

Kjo faqe është krijuar me mbështetjen e Qeverisë Gjermane, projekti i GIZ: Mbështetje për përafrimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së.

Top